Co dělat když:

Očekávané zboží přijde poničené

Předtím, než se upíšete přepravci, zkontrolujte si, prosím, zda balíček dorazil ve skvělé kondici. Pokud jeví známky poškození, nepřebírejte jej.

V případě, že balíček vypadal na první pohled v pořádku, ale uvnitř vás čeká nepříjemné překvapení v podobě poškozeného zboží, co nejdříve nám napište e-mail na info@matyhracky.cz.

Uvnitř balíku nenajdete to, co jste si objednali

To by nás samozřejmě moc mrzelo. Ale i my, jsme jenom lidi. I v tomto případě nám napište na e-mail info@matyhracky.cz, ať to napravíme.

Jak na reklamaci zboží

Za zákona máte oprávnění uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Pro pořádek:

  • Záruční doba zboží běží od jeho převzetí.
  • Záruku nemůžete uplatnit na běžné opotřebení zboží.
  • Záruka se nevztahuje na dárky ke zboží, nebo zboží vyhrané v soutěži.

Jak postupovat:

Vyplňte, prosím, reklamační protokol.

Společně se zbožím a fakturou jej zašlete na adresu Bathmaker s.r.o. Sepekov 440, 399 01 Sepekov.

Dejte nám, prosím, 30 dnů na vyřízení. Ale samozřejmě se snažíme všechny reklamace vyřídit co nejdříve.

Peníze vám zašleme na účet, který uvedete v reklamačním protokolu.

Závěrem. Všechny informace ohledně nakupování v e-shopu matyhracky.cz najdete v našich obchodních podmínkách a reklamačním řádu.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Bathmaker s..ro., IČ 05259576, DIČ CZ 05259576 se sídlem Sepekov 440, 399 01 Sepekov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25100 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

  1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta je:

  • u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně.

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

  1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
  • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.